VISUELE KUNSTE

Praktiese Komponent: Skilder of Teken of Fotografie

Visuele Kunste verteenwoordig ‘n breë veld van skeppende praktyk wat die hand, die oog, die intellek en die verbeelding in konseptualisering betrek om twee-dimensionele en drie-dimensionele kunswerke, voorwerpe en omgewings te skep wat die estetiese, konseptuele en uitdrukkingsbelange van individue of groepe weerspieël. Leerders leer om praktiese en estetiese besluite in die ontwikkeling van samehangende werkstukke te maak.

Die vak Visuele Kunste behels self-uitdrukking, en bied die leerders ‘n betekenisvolle manier om op die wêreld te reageer om by hulle wêreld betrokke te raak. Dit gee geleenthede om leerders se intellek te stimuleer en te ontwikkel, hulle kreatiewe verbeelding te betrek by visuele en tasbare ondervindings en die innoverende gebruik van material en tegnologie om hulle idees te verwesenlik. Dit moedig leerders ook aan om ‘n individuele visuele taal en geletterdheid te ontwikkel, wat deur middel van die studie van visuele kultuur, in die verlede en tans, geïnspireer en gevorm word.

VISUAL ART

Practical Component: Painting or Drawing or Photography

Visual Arts covers a broad field of creative practice that involves the hand, the eye, the intellect and the imagination in conceptualizing and creating two-dimensional and three-dimensional artworks, objects and environments which reflect the aesthetic, conceptual and expressive concerns of individuals or groups. Learners acquire the capacity to make practical and aesthetic decisions in the development of a coherent body of work.

The subject Visual Arts is about self-expression and offers learners a way to engage meaningfully with, and respond to, their world. It provides opportunities to stimulate and develop learners’ intellect, engaging their creative imagination through visual and tactile experiences and the innovative use of materials and technology in realizing their ideas.

It also encourages learners to develop an individual visual language and literacy, which is informed and shaped by the study of visual culture, past and present.