DRAMATIESE KUNSTE

Dramatiese Kunste is ’n studie van hoe menslike belewenis in dramatiese vorm aan ’n gehoor voorgestel word. Hierdie studie integreer praktiese ervaring en bevoegdheid met die studie van dramatiese praktyke, prosesse en produkte.

Die doel daarvan is om kreatiwiteit te bevorder en tot ’n ryk, diverse en produktiewe hulpbron te ontwikkel deur middel van dramatiese kommunikasie, interaksie en aanbieding. Leerders ondersoek hoe drama- en teater elemente vir spesifieke doeleindes binne diverse kontekste gekies en gekombineer word, met ’n fokus op die rol van die dramatiese kunste in Suid-Afrika.

Deur die dramatiese kunste verwerf leerders spesifieke vermoëns van uitdrukking en kommunikasie. Dit sluit in vaardighede in improvisasie, vokale en fisiese kommunikasie, vertolking en uitdrukkingsvermoë, die skep en aanbied van opvoerings en die ontleding en interpretasie van opvoeringstekste in konteks. Opvoeringstekste hoef nie slegs literêre (bv. geskrewe) tekste te wees nie, en behoort ’n omvang van dramatiese praktyke, prosesse en produkte oor die drie studiejare in te sluit. Leerders behoort, waar moontlik, aan lewendige opvoerings blootgestel te word, hetsy deur professionele kunstenaars, gemeenskapspraktisyns of ander leerders.

Dramatiese Kunste is ’n kragtige instrument waarmee samewerkingvaardighede ontwikkel word. Die elemente en uitdrukkingsvorms daarvan is ’n inherente deel van Suid-Afrikaanse kultuur en dramatiese praktyke, prosesse en produkte, en dus help die vak om ons nasionale erfenis te bewaar en te bevorder. Dramatiese Kunste berei leerders voor vir toegang tot verdere studie vir ’n moontlike beroep in die veld van drama (of verwante kunste), terwyl leerders terselfdertyd met be-langrike lewensvaardighede soos selfvertroue, selfbeeld, kreatiwiteit, kommunikasievaardighede, empatie, selfdis-sipline, kritiese en kreatiewe denke, leierskap en samewerking in spanverband toegerus word wat die individu in enige veld of toekomstige loopbaan sal bevoordeel.

DRAMATIC ARTS

Dramatic Arts is the study of the representation of human experience in dramatic form for an audience. This study integrates practical experiences and competencies with the study of dramatic practices, processes and products. It aims to promote and develop creativity as a rich, diverse and productive resource through dramatic communication, interaction and representation. Learners explore how dramatic and theatrical elements are selected and combined for particular purposes within diverse contexts, with a focus on the role of the dramatic arts in South Africa.

Learners acquire specific abilities to express themselves and communicate through the dramatic arts, including skills in improvisation, vocal and physical communication, interpretation and expressiveness, the creation and presentation of performances, and the analysis and interpretation of performance texts in context. Performance texts need not only be literary (i.e. written) texts, and should include a range of dramatic practices, processes and products over the three years of study. Learners should be exposed to live performances wherever possible, whether by professionals, community practitioners or other learners.

Dramatic Arts is a powerful tool for developing skills of cooperation and collaboration. Its elements and forms of expression are an inherent part of South African cultural and dramatic practices, processes and products, and thus the subject helps to preserve and promote our national heritage.

Dramatic Arts prepares learners for entry into further studies for a possible career in the drama (or related arts) field, while equipping learners with crucial life skills such as confidence, self-esteem, creativity, communication skills, empathy, self-discipline, critical and creative thinking, leadership and collaborative teamwork which will benefit the individual in any field or future interest.