ONTWERP

Praktiese Komponent: Produk Ontwerp of Grafiese Ontwerp & Illustrasie

Ontwerp is ‘n kreatiewe probleem oplossingsproses en sluit die studie van ontwerppraktyk en ontwerpteorie in. Die ontwerpproses behels probleem identifisering, beplanning, navorsing, innovasie, konseptualisering, eksperimentasie en kritiese refleksie.

Hierdie proses is die gevolg van nuwe omgewings, sisteme, dienste en produkte, wat uniek is, of bedoel is vir massaproduksie, of wat met die hand, of deur masjinerie en/of elektroniese middele, vervaardig kan word. Ontwerp dra by tot lewenskwaliteit deur produkte te ontwerp wat ‘n doel het, wat funksioneel is, en wat estetiese waarde het. Ontwerpprodukte kan die sosiale, kulturele en fisiese omgewing hervorm om die nasie te bevoordeel. Die belangrikste is egter dat Ontwerp die leerders met kulturele lewensvaardighede moet toerus, soos visuele geletterdheid, kritiese en kreatiewe denke, selfdissipline en leierskap. Dit moedig die leerders ook aan om vindingryk en ondernemend te wees, om strategies te dink en om, uiteindelik, spanspelers te wees.

DESIGN

Praktiese Component: Design Product or Graphic Design & Illustration

Design is a creative problem-solving process and includes the study of both design practice and design theory. The design process involves problem identification, planning, research, innovation, conceptualisation, experimentation and critical reflection. This process typically results in new environments, systems, services and products, which may be unique or intended for mass production, or which may be constructed by hand or produced by mechanical and/or electronic means.

Design adds value to life by creating products that have a purpose, that are functional and that have aesthetic value. Design products can shape the social, cultural and physical environment to the benefit of the nation. Most importantly: Design equips learners with crucial life skills such as visual literacy, critical and creative thinking, self-discipline, and leadership. It also encourages learners to be resourceful and entrepreneurial, to strategize and to be team players.